CÔNG CỤ TÍNH TOÁN GIAO DỊCH

Cặp giao dịch:
{{msgPairSymbol}}
Đơn vị
Lệnh giao dịch
Tổng số tiền trên 1 lệnh USDT
Rủi ro tối đa trên 1 lệnh
Entry (Điểm vào lệnh) {{secondPairSymbol}}
Stoploss (Điểm cắt lỗ) {{secondPairSymbol}}
Takeprofit (Điểm chốt lời) {{secondPairSymbol}}
{{msgFormInformation}}

KẾT QUẢ

Cặp giao dịch: {{ipPairSymbol}}
Lệnh giao dịch: {{orderType[selectedOrder].viewValue}}
Tổng số tiền ký quỹ: {{opDepositAmount}} {{opDepositUnit}}
Đòn bẩy: {{opMarg}}

*Note: Nếu đòn bẩy vượt quá mức quy định tài khoản của bạn có nghĩa là lệnh này có mức độ rủi ro quá cao. Vui lòng giảm mức độ rủi ro trên 1 lệnh để có được kết quả chính xác hơn. Mức đề cử < 10%.

PnL ước tính:
Stoploss {{opPSL}} {{opTPSLUnit}}
Takeprofit {{opPTP}} {{opTPSLUnit}}