Tag: Trust Wallet Bounty Hunt

#70 – Hướng dẫn Claim NFT Venus x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 22/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Venus x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/Venus/campaign/GCnJfUwZh8 Bước 2: Connect...

#69 – Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 21/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Trader Joe x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/TraderJoe/campaign/GCGpBUwvYe Bước 2:...

#67 – Hướng dẫn Claim NFT MIMO x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT MIMO x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/mimo/campaign/GCdZDUwiZ7 Bước 2: Connect...

#66 – Hướng dẫn Claim NFT Space ID x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust. ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Space ID x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/spaceid/campaign/GCkxDUw5Cp Bước 2:...

#65 – Hướng dẫn Claim NFT ApolloX x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT ApolloX x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/apolloxfinance/campaign/GCzRDUwufk Bước 2: Connect...

#64 – Hướng dẫn Claim NFT DSLA x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT DSLA x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/dsla/campaign/GCh8DUwBJf Bước 2: Connect...

#63 – Hướng dẫn Claim NFT ApeSwap x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. 1 ít phí mạng BNB để Swap. Ví Trust. ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT ApeSwap x Trust Wallet Bounty Hunt Bước...

#62 – Hướng dẫn Claim NFT Singularity DAO x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT Singularity DAO x Trust Wallet Bounty Hunt Bước 1: Truy cập: https://galxe.com/SingularityDAO/campaign/GCJufUwNm6 Bước 2:...

#61 – Hướng dẫn Claim NFT OpenOcean x Trust Wallet Bounty Hunt

Cần chuẩn bị trước khi tham gia Ví metamask. Tài khoản discord. Tài khoản twitter. 1 ít phí mạng BNB để Swap Ví Trust ** Thời hạn claim: 16/12/2022. Hướng dẫn Claim NFT OpenOcean x Trust Wallet Bounty Hunt Bước...